Официални правила на кампанията „Препоръчай приятел и Провидент ще те възнагради!" 27.10 - 31.12.2016

Член 1

Организатор и Официални правила на кампанията

(1) Кампанията „Препоръчай приятел и Провидент ще те възнагради!” (наричана по нататък накратко „Кампанията”) се организира и провежда от „Провидент Файненшъл България“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1715, район Младост, бул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 7, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202513690, представлявано от Греъм Дейвид О‘Махони в качеството му на управител (за краткост наричано „Организатор“).

(2) Всички участници в кампанията са обвързани да спазват условията и клаузите на настоящите Официални правила на Кампанията (наричани по-нататък накратко „Официални правила”).

(3) Официалните правила се предоставят безплатно при поискване от всяко заинтересовано лице на тел. 0700 159 59, от представителите на Организатора или на адрес: www.provident.bg/priatel.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Официални правила, при условиe, че изменението бъде своевременно публикувано.

 

Член 2

Територия и продължителност на провеждане на Кампанията

(1) Кампанията се организира и провежда на територията на България, в районите, в които Организаторът има работни точки, които вече са отворени към момента на стартиране на Кампанията.

(2) Настоящата Кампания се провежда съгласно настоящите Официални правила.

(3) Кампанията стартира на 27.10.2016 г. и ще продължи до 31.12.2016 г. включително.

(4) Всички награди от тази Кампания могат да се изискват само съгласно условията на Официалните правила, като в противен случай те няма да се дължат от Организатора.

 

Член 3

Право на участие

(1) В Кампанията ще имат право на участие всички физически лица, които са текущи клиенти на Организатора, както и лица, които са имали кредит от Провидент в периода от септември 2013 г. досега , (наричани по-нататък накратко „Участниците”). Участниците следва да препоръчат физическо лице, което да сключи договор за кредит с Организатора и да не се откаже от договора в рамките на 14 календарни дни, считано от датата на сключването му.

(2) В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, нито съпрузите им или техни роднини от първа степен. В същото време, в Кампанията нямат право да участват и клиенти, които са същевременно креитни консултанти на Организатора, нито съпрузите им или техни роднини от първа степен.

(3) Върху Участниците няма да се налагат някакви допълнителни преки или непреки разходи.

 

Член 4

Процедура на Кампанията

(1) При условие, че участникът се обади на телефон 0700 159 59 (на цена: на нормален разговор според тарифния план) или чрез регистрационна форма на www.provident.bg/priatel препоръча друго физическо лице между 27.10.2016 г. и 31.12.2016 г. включително, а това лице впоследствие сключи договор за кредит с Организатора и не се откаже от договора в рамките на 14 календарни дни, считано от сключването му, то Участникът ще получи награда под формата на ваучер за подарък на обща стойност 20 лв. за първите две  препоръчани лица. За всяко следващо препоръчано лице (третото по ред или повече) Участникът ще получи ваучер на стойност 40 лв. Няма ограничение на броя препоръки, които може да прави Участникът и съответно на броя ваучери, които може да получи.

(2) Участникът може да отправя препоръката си чрез начините, описани в Член 4, т. 1, като трябва да посочи името и телефонния номер на препоръчаното лице, както и собственото си име, адрес, телефонен номер и ЕГН, като предварително е получил съгласието на препоръчаното лице.

(3) Препоръчаното лице не трябва да е било клиент на Организатора до момента на препоръчването.

(4) Препоръчаното лице не трябва да живее на същия адрес (в същото домакинство) като Участника.

(5) Препоръчаното лице не трябва да е близък роднина на кредитен консултант на Организатора (съпруг/-а, роднина от първа степен или роднина от втора степен).

(6) Препоръчаното лице не трябва да е получавало отказ за кредит от Провидент в последните 6 месеца.

(7) Никое лице, което е или е било предишен клиент на Организатора, не трябва да живее на същия адрес (в същото домакинство) като препоръчаното лице.

(8) Препоръчаното лице трябва да е разбрало за кредита на Провидент от Участника.

(9) Ако препоръчаното лице от Участника, впоследствие сключи договор за кредит с Организатора, и не се откаже от договора за кредит в рамките на 14 календарни дни считано от сключването му, в резултат на препоръката Участникът ще получи награда на стойност, която е описана в Член 4, т. 1 и т.2 и, която ще бъде съобщена в материалите, свързани с Кампанията.

(10) Участникът ще получи наградата си лично по куриер с приемо-предавателен протокол, чрез който Участникът удостоверява получаването на наградата.

(11) След получаване на препоръката, Контактният център се свързва с препоръчаното лице и изпраща лийд (информация за препоръчаното лице) до 1 час. Кредитният консултант се свързва с препоръчаното лице след 1 час от момента на получаването на лийда.

 

Член 5

Условия за допустимост

(1) За да може даден Участник да бъде допуснат като победител, той трябва да отговаря на следните условия:

a) Да спазва правилата за участие, описани в настоящите Официални правила;

б) Да изпрати данните за контакт с препоръчаното лице, получени с изричното съгласие на лицето, като се обади на телефонния номер, посочен в Член 4, т. 1 или чрез попълването на регистрационна форма на www.provident.bg/priatel, също посочена в Член 4, т. 1. Препоръки, които са направени по начин, различен от споменатия, няма да се взимат предвид.

в) Препоръчаното лице трябва да сключи договор за кредит с Организатора в срок до 1 (един) месец от датата на препоръката и да не се откаже от договора в рамките на 14 календарни дни, считано от датата на сключване.

(2) Ако Участникът препоръча едно и също лице в рамките на две различни кампании, то той ще бъде възнаграден еднократно за първата (хронологично) препоръка, по която се сключи договор за кредит.

(3) Ако едно лице бъде препоръчано от няколко лица, ще бъде възнаграден Участникът, по чиято препоръка първо се подаде искане за кредит.

(4) Ако Участник направи препоръки за няколко лица, живеещи на един и същ адрес (домакинство), той ще получи награда само за първото лице от домакинството, което се превърне в нов клиент на Провидент.

(5) Спечелил Участник, който не може да бъде намерен до 31.01.2017 г., ще изгуби правото си върху спечелената награда.

(6) Всички препоръки ще се получават и приемат от Организатора до 31.12.2016 г. включително.

 

Член 6

Лични данни

(1) С участието си в Кампанията, Участниците дават съгласието си техните лични данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, която ще се състави в рамките на Кампанията. Също така, Участниците, които спечелят награди, дават съгласието си името им, градът в който живеят и стойността на наградите да бъдат публикувани на уебсайта: www.provident.bg/priatel в края на кампанията.

(2) Оператор на базата данни е Организаторът, който е регистриран в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни под номер 381617.

(3) Личните данни се събират и обработват за целите на Кампанията и за последващо нерегулярно изпращане на предложения, реклами и маркетингови послания, както и други видове информация, в съответствие със  Закона за защита на личните данни.

(4) Организаторът гарантира правата на лицата, чиито данни се събират и обработват в рамките на Кампанията, описани в Закона за защита на личните данни, включително правото на достъп и коригиране на събраните данни, както и правата по чл. 28а и по чл. 34а от Закона за защита на личните данни.

 

Член 7

Доставка на наградите

Наградите ще се предоставят съгласно Член 4 по-горе.

 

Член 8

Предварително прекратяване на Кампанията

(1) Кампанията може да се прекрати предварително само при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави невъзможно за Организатора, по причини независещи от волята му, да продължи Кампанията.

(2) Присъда и/или публична разпоредба на съд или друга компетентна държавна институция се включват в случаите по предходната точка.

(3) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходните параграфи 1 и 2, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на суми или плащания на каквито и да било суми като обезщетение или на друго основание, свързано с Кампанията.

 

Член 9

Отговорност. Данъчно облагане

(1) Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на никакви данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт не е предвидено задължение за Организатора да изчисли съответния данък, да го удържи и да го внесе за сметка на Участниците.

(2) Организаторът няма задължения, свързани с предоставяне на награди на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, които са описани в Член 5 на настоящите Официални правила, както и ако за спечелването на награда е използвана невярна или подвеждаща информация. Такова действие ще доведе до отговорност за недобросъвестния спечелил Участник за причинените вреди върху имиджа на Организатора, както и за загубите на тези, които е трябвало да получат награди.

(3) Като участва в тази Кампания, всеки Участник приема и се съгласява с всички клаузи на Официалните правила и обещава да бъде отговорен в действията си, които извършва във връзка с Кампанията.

 

Чл. 10 Загубване на право на участие или на награда в кампанията

Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Кампанията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Капанията или от получаване на награда при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит да получи награда чрез измама или чрез предоставяне на неверни данни.

 

Член 11

Съдебни спорове и приложимо законодателство

(1) Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и Участниците, трябва да се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност или ако това не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София, според приложимото законодателство.

(2) Тези Официални правила се подчиняват на българското законодателство.

 

Член 12

Заключителни разпоредби

(1) След датирано писмено искане на Участника и след получаването му на адреса на Организатора, „Провидент Файненшъл България“ ООД поема ангажимент:

-           да потвърди на кандидата дали личните му данни са обработени

-           безплатно да поправи, обнови, блокира, изтрие или направи анонимни данните, чието обработване не отговаря на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;

-           да прекрати обработването на личните данни на кандидата.

(2) За повече информация, Участниците могат да се обаждат на телефон: 0700 159 59.